Resident Physician
University of Ottawa
Psychiatry
efort068@uottawa.ca